ZŁOŻA KOPALIN – PIASKI I ŻWIRY ORAZ POZOSTAŁE SUROWCE (POWIAT PUŁAWSKI)

Prace poszukiwawcze za kopalinami były intensywnie prowadzone na terenie powiatu puławskiego już od lat sześćdziesiątych XX wieku. Koncentrowały się przede wszystkim na poszukiwaniu złóż żwirów i piasków ze żwirem. Kopaliny okruchowe występujące na tym obszarze charakteryzują się  zróżnicowaną genezą i parametrami złożowymi. Na terenie powiatu puławskiego zlokalizowanych jest ponad 96 obszarów perspektywicznych i prognostycznych oraz udokumentowanych obszarów złożowych o łącznej powierzchni ponad 3420 ha i średniej miąższości kopaliny 1,2 – 31,8 m. Obejmują one występowanie następujących kopalin: piaski, żwiry, iły i gliny ceramiki budowlanej, gliny o różnym zastosowaniu, torfy, opoki i margle. Większość z nich stanowią złoża suche, łatwo dostępne i  małokonfliktowe.

Najpowszechniej dokumentowanymi kopalinami na terenie powiatu puławskiego są piaski i żwiry – 85% wszystkich kopalin (55 udokumentowanych złóż, 27 obszarów perspektywicznych i prognostycznych).  Najwięcej udokumentowanych złóż zlokalizowanych jest na obszarze gminy Kurów (34 obszary złożowe). Są to złoża przede wszystkim piasków oraz piasków i żwirów o niewielkiej miąższości (poniżej 2 ha) i udokumentowanych zasobach poniżej 20 000 ton. Większość z nich zlokalizowana jest w niewielkich odległościach od siebie w obrębie większego obszaru perspektywicznego.

Kopaliny wydobywane na terenie powiatu puławskiego posiadają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane przez następujące gałęzie przemysłu i usług:  

- budownictwo wodne (np. opoki), drogowe, kolejowe, mieszkalne, przemysłowe, energetyczne, ciepłownicze, lotnicze, medyczne, sakralne, rozrywkowo-rekreacyjne, handlowe (np. piaski i żwiry, gliny ceramiki budowlanej),

- prace inżynierskie i rekultywacyjne (np. piaski, gliny, iły),

- energetyczne (np. torf, węgiel kamienny, węgiel brunatny),

- lecznictwo (np. torf).

Na załączonej obok tabeli przedstawiono sytuację złożową na przykładzie gminy Puławy.

 

Źródła zdjęć:

1., 2., 3., 5. GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych, Puławy, 2017.

4. Wybrane złoża w gminie Kurów - Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 arkusz Kurów (711) Plansza A, Warszawa, 2011.