Czym zajmuje się geolog?

Geolog to specjalista, który bada i rozpoznaje budowę geologiczną Ziemi, a także analizuje procesy, które ją kształtują. Aby zawodowo zajmować się zagadnieniami związanymi z budową Ziemi i rozpoznawaniem warunków gruntowo-wodnych należy ukończyć studia wyższe na kierunku geologia oraz zdobyć uprawnienia geologiczne umożliwiające samodzielną pracę zawodową.

Do głównych dziedzin pracy geologa zalicza się:

 1. Badania naukowe dotyczące budowy Ziemi, jej genezy, przemian w niej zachodzących oraz innych zjawisk i procesów kształtujących jej stan na podstawie analizy skał, skamielin, minerałów oraz procesów geodynamicznych zachodzących w przeszłości i obecnych;
 2. Kartografia geologiczna - kreślenie i aktualizacja map tematycznych np. map geologicznych, map surowcowych, map terenów zagrożonych występowaniem powierzchniowych ruchów masowych;
 3. Geologia stosowana – hydrogeologia i geologia inżynierska (inżynieryjne gałęzie geologii);
 4. Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin;
 5. Geologia środowiskowa – badania, które mają na celu określić wpływ podjętych lub projektowanych działań na środowisko przyrodnicze;
 6. Geofizyka geologiczna – wykorzystanie metod sejsmicznych, elektromagnetycznych, magnetycznych, grawimetrycznych do rozpoznawania warunków geologicznych.

Praca geologa polega na wykonywaniu prac terenowych, laboratoryjnych oraz dokumentacyjnych. Na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych (map, dokumentacji, profili wiertniczych itp.) dokonuje się wstępnej interpretacji warunków geologicznych na terenie inwestycji. Mając dane z okolicznych terenów projektuje się badania (otwory wiertnicze, sondowania, pobór prób gruntu i wody, badania laboratoryjne), tak aby możliwie jak najdokładniej rozpoznać warunki gruntowo-wodne przy zakładanych warunkach gruntowych. Następnie wykonywane są prace terenowe, w trakcie których pobierane są próby do badań laboratoryjnych. Po uzyskaniu wyników przeprowadzonych prac następuje ich interpretacja w postaci dokumentacji, opinii lub raportu. Tak powstałe opracowanie oprócz części tekstowej zawiera wiele załączników graficznych ilustrujących daną sytuację geologiczną m.in. profile i przekroje geologiczne, mapy warunków geologicznych, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne, mapy dokumentacyjne i wiele innych w zależności od przeznaczenia dokumentacji.

Geolog znajduje zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem geotechnicznym, przedsiębiorstwach hydrogeologicznych, firmach specjalizujących się w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż surowców mineralnych,  urzędach państwowych, instytucjach ochrony środowiska lub uczelniach wyższych.

Geognostyk - do przełomu XVIII i XIX wieku termin określający osobę prowadzącą prace geologiczne, obecnie sformułowanie zostało zastąpione przez pojęcie geolog.

Źródła zdjęć:

 1. Kopalnia diamentów w Mirnym – www.smartage.pl
 2. Skamieniałość trylobita – www.fossils.com.pl
 3. Cyrkon – www.focus.pl
 4. Wiertnia geologiczna - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
 5. Sienna Towers - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
 6. Profilowanie elektrooporowe - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
 7. Geofizyka otworowa - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
 8. Przekrój geologiczno – inżynierski - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
 9. Mapa hydrogeologiczna arkusz 710 Puławy - www.pgi.gov.pl