Badania gruntu dla domu jednorodzinnego

Znajomość warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanej inwestycji nie tylko podnosi wartość rynkową nieruchomości gruntowej i daje możliwość dopasowania indywidualnego lub korekty istniejącego projektu budowlanego, ale także eliminuje ryzyko wystąpienia awarii budowlanych i znacząco obniża koszty związane z eksploatacją budynku. Badania geologiczne gruntu to inwestycja w spokojną i bezpieczną przyszłość Twoją i Twojej rodziny.

Koszt wykonania badań gruntu przed wybudowaniem obiektu jest kilkadziesiąt razy niższy od kosztów napraw budowlanych spowodowanych nieznajomością warunków gruntowych i dobrania nieodpowiedniego projektu budowlanego.  Zainwestuj w spokój i bezpieczeństwo -  zleć badania specjalistom zanim wybudujesz dom.

W celu sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych na terenie działki budowlanej wykonuje się prace terenowe, laboratoryjne oraz opracowuje się dokumentację z wykonanych prac w postaci opinii geotechnicznej.

Prace terenowe  trwają około 2 - 3 godzin i obejmują wykonanie:

- otworów geotechnicznych (ilość i głębokość zależy od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i warunków gruntowych),

- sondowań dynamicznych i statycznych (wyznaczenie stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności gruntów),

- opisu makroskopowego gruntów,

- pobór prób do badań laboratoryjnych,

- pomiaru zwierciadła wód, jeśli zostanie on nawiercony,

- pomiaru współrzędnych wykonanych otworów,

- dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac (wyłącznie na życzenie inwestora).

Próbki gruntów zostają tego samego dnia dostarczone w odpowiednim pojemniku do laboratorium w celu wyznaczenia parametrów geotechnicznych.

Badania laboratoryjne trwają 2 dni robocze i obejmują:

- wyznaczenie wilgotności naturalnej i gęstości objętościowej,

- analizę granulometryczną gruntów spoistych i niespoistych,

- określenie stopnia plastyczności i stopnia zagęszczenia gruntów.

Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych i terenowych przystępujemy do prac dokumentacyjnych. Doświadczony geolog posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Środowiska dokonuje oceny warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanej inwestycji w postaci Opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo wodne na terenie działki nr X/Y w miejscowości Z. Dokument ten składa się z części tekstowej (opis budowy geologicznej i hydrogeologicznej, opis wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych, ocena warunków geotechnicznych oraz zalecenia dla projektanta) i załączników graficznych (map, tabel, kart otworów, przekroju geotechnicznego). Prace dokumentacyjne i poligraficzne trwają około 3 dni. Łącznie cały proces rozpoznawania i dokumentowania warunków gruntowo-wodnych trwa około 5 dni. Po ich zakończeniu otrzymują Państwo komplet dokumentacji w wersji papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (1 egzemplarz), która zostaje wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres. Możliwy jest także odbiór osobisty dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w naszym biurze znajdującym się na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Mościckiego 1 w Puławach.

Zainwestuj w swój spokój i bezpieczeństwo – zleć badania zanim wybudujesz dom.

Źródła zdjęć:

GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych